پرتو: قصه طوطی

قصه طوطی
شعر: ؟
آهنگ: گلشن راد
خواننده: پرتو