سیما بینا: شوق سحر

شوق سحر
شعر: ؟
آهنگ: ؟
خواننده: سیما بینا