سیما بینا: پیوند گل

پیوند گل
شعر: ؟
آهنگ: [ناصر] خدیوی
خواننده: سیما بینا