سیما بینا: دشت بیکران

دشت بیکران
شعر: ؟
آهنگ: [ناصر] خدیوی
خواننده: سیما بینا