ایرج: ای قصد جان ما داری

ای که داری قصد جانم
شعر: [مشفق کاشانی]
آهنگ: [اسدالله ملک]
خواننده: ایرج