عارف: بگو یار که بودی ـ آه ای خدا (جلد صفحه)

بگو یار که بودی ـ آه ای خدا
عارف

(آهنگ روز)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
عارف ـ بگو یار که بودی
عارف ـ آه ای خدا (تورج نگهبان ـ پرویز مقصدی)

* * *

error: Content is protected !!