عارف: مگه عاشقی ننگه (جلد صفحه)

ترانه‌های فیلم «قربون هر چی خوشگله»
(آهنگ روز)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
عارف: مگه عاشقی ننگه
عارف: قربون هر چی خوشگله

* * *

error: Content is protected !!