گوگوش: فلفل نبین چه ریزه ـ تاکسی (جلد صفحه)

فلفل نبین چه ریزه ـ تاکسی [+]
گوگوش
(آهنگ روز)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
گوگوش ـ فلفل نبین چه ریزه
گوگوش، حمید قنبری: تاکسی

* * *

error: Content is protected !!