گوگوش: بگو چرا تنهام گذاشتی ـ از همه رنگ (جلد صفحه)

بگو بگو بگو، چرا تنهام گذاشتی ـ از همه رنگ
گوگوش
(آهنگ روز)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
گوگوش ـ بگو بگو چرا تنهام گذاشتی!؟
گوگوش ـ از همه رنگ

*‌ * *