گوگوش: دیگه گریه دل‌و وا نمی‌کنه (جلد صفحه)

دیگه گریه دل‌و وا نمی‌کنه
گوگوش
(آهنگ روز)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
گوگوش ـ دیگه گریه دلو وا نمی‌کنه

* * *

error: Content is protected !!