گوگوش: گل بی‌گلدون ـ ساحل و دریا (جلد صفحه)

گل و گلدون ـ ساحل و دریا
گوگوش
(آهنگ روز)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
گوگوش ـ گل بی‌گلدون (چه اشتباهی کردم)
گوگوش ـ ساحل و دریا

* * *