گوگوش: با نگاهت داری منو چوب میزنی ـ نامه‌هایم را بده (جلد صفحه)

با نگاهت داری منو چوب میزنی ـ نامه‌هایم را بده
گوگوش
(آهنگ روز)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
گوگوش ـ با نگاهت داری منو چوب میزنی
گوگوش ـ نامه‌هایم را بده

* * *

error: Content is protected !!