گوگوش:‌ بهترین ترانه‌هایش ـ ۲ (جلد صفحه)

گوگوش و بهترین ترانه‌هایش ـ ۲
گوگوش
(آهنگ روز)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
گوگوش و بهترین ترانه‌هایش (۲) الف
گوگوش و بهترین ترانه‌هایش (۲) ب

*‌ * *