عارف: این که رسمش نمیشه ـ حالا حالاها آرزو دارم (جلد صفحه)

این که رسمش نمیشه ـ حالا حالاها آرزو دارم
عارف
(رویال)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
عارف ـ این که رسمش نمیشه
عارف ـ حالا جالاها آرزو دارم

* * *

error: Content is protected !!