رامش: بی تو کسی را ندارم ـ دریا (جلد صفحه)

بی تو کسی را ندارم ـ دریا
رامش
(آهنگ روز)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
رامش ـ بی تو کسی را ندارم
رامش ـ دریا

* * *

error: Content is protected !!