رامش:‌ من وجودم مال توست ـ از خودم بدم میاد (جلد صفحه)

من وجودم مال توست ـ از خودم بدم میاد
رامش
(آپولون)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
رامش ـ من وجودم مال توست
رامش ـ از خودم بدم میاد

* * *