رامش: این رشته سر دراز دارد

این رشته سر دراز دارد
شعر: [ابوالقاسم] زارعی
آهنگ: سلیمان اکبری
خواننده: رامش

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *