پوران: می‌گردم دور دنیا ـ عاشقی بد دردیه (جلد صفحه)

می‌گردم دور دنیا ـ عاشقی بد دردیه
پوران شاپوری
(آهنگ روز)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
پوران شاپوری ـ میگردم دور دنیا
پوران شاپوری ـ عاشقی بد دردیه

* * *

error: Content is protected !!