سیمین غانم: اسیر دل ـ خداحافظ (جلد صفحه)

اسیر دل ـ خداحافظ
سیمین غانم
(آهنگ روز)