هایده: دل تو خراب و ویرونه بشه ـ واسه دل بلا شدی (جلد صفحه)

دل تو خراب و ویرونه بشه ـ واسه دل بلا شدی
هایده
(آهنگ روز)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
هایده ـ دل تو خراب و ویرونه بشه
هایده ـ واسه دل بلا شدی

* * *

error: Content is protected !!