هایده ـ عارف: نگاهم با نگاهت قصه‌ها دارد (جلد صحفه)

نگاهم با نگاهت قصه‌ها دارد
هایده ـ عارف
(آهنگ روز)

این ترانه‌ در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
هایده، عارف ـ نگاهم با نگاهت قصه‌ها دارد

* * *