گیتی: مگه منو خواب ببینی ـ وای وای (روی جلد)

مگه منو خواب ببینی ـ وای وای
گیتی
(آپولون)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
گیتی ـ مگه منو خواب ببینی
گیتی ـ ایوای ایوای

* * *

error: Content is protected !!