فیروزه: این کی بود ـ شاخه سنبل (جلد صفحه)

این کی بود ـ شاخه سنبل
فیروزه
(آپولون)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
فیروزه ـ این کی بود
فیروزه ـ شاخه سنبل

* * *

error: Content is protected !!