فیروزه: چرا گریه چرا اشک ـ فدایی (جلد صفحه)

چرا گریه چرا اشک ـ فدایی
فیروزه
(آپولون)