فریدون فرخزاد: بی تو می‌میرم ـ آشیانه (جلد صفحه)

بی تو می‌میرم ـ آشیانه
فریدون فرخزاد
(هارمونی)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
فریدون فرخزاد ـ بی‌ تو میمیرم
فریدون فرخزاد ـ آشیانه

* * *