داود مقامی: گریزان ـ آخدا (جلد صفحه)

گریزان ـ آخدا
داود مقامی
(میخک نقره‌ای)