ایرج مهدیان: خواهر ناز کوچولو (جلد صفحه)

خواهر ناز کوچولو
ایرج مهدیان
(آوای شهر)