قاسم جبلی: با دل چه کنم

با دل چه کنم
شعر: ؟
آهنگ: ابراهیم سلمکی
خواننده: قاسم جبلی