قاسم جبلی: مرغ اسیر

مرغ اسیر
شعر: ؟
آهنگ: عباس شاپوری
خواننده: قاسم جبلی