مرتضی حنانه: موسیقی فیلم «پل»

مرتضی حنانه
موسیقی متن فیلم «پل»

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *