مرتضی: شلاق (ترانه فیلم)

شلاق
شعر: مسعود هوشمند
آهنگ: [حسین] واثقی
خواننده: مرتضی [برجسته]
ترانه فیلم: بوسه بر لبهای خونین

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!