امین‌زاده ـ منصوره تهرانی: حسن کچل

حسن کچل
شعر: امین‌زاده
آهنگ: صالحی
خواننده: امین زاده، منصوره تهرانی