حمیرا: گذشتم ـ پنجره‌ای به باغ گل (جلدصفحه)

حمیرا گذشتم

گذشتم ـ پنچره‌ای به باغ گل
حمیرا
(حمیرا)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
حمیرا ـ گذشتم
حمیرا ـ پنجره‌ای به باغ گل

* * *

error: Content is protected !!