محمد صبا: می‌دونم دوستم نداری ـ قولی که دادی (جلد صفحه)

محمد صبا میدونم دوستم نداری

می‌دونم دوستم نداری ـ قولی رو که دادی بهش وفا نکردی
محمد صبا
(خانه صفحه)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
محمد صبا ـ می‌دونم دوستم نداری
محمد صبا ـ قولی رو که دادی بهش وفا نکردی

* * *

error: Content is protected !!