فریدون فروغی: فتنه چکمه‌پوش (جلد صفحه)

فریدون فروغی فتنه چکمه پوش

ترانه فیلم «فتنه چکمه‌پوش»
فریدون فروعی
(ژولیت)

این ترانه‌ در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
فریدون فروغی ـ فتنه چکمه‌پوش

* * *

error: Content is protected !!