ایرج: روز از نو روزی از نو ـ زندونی (جلد صفحه)

ترانه های فیلم چرخ فلک

روز از نو روزی از نو ـ زندونی
ایرج
(آهنگ روز)