عباس مهرپویا: ساز غمگین و غریب من ـ دلم گرفته همچو ابر (جلد صفحه)

عباس مهرپویا ساز غمگین دلم گرفته همچو  ابر

ساز غمگین و غریب من ـ دلم گرفته همچو ابر
عباس مهرپویا
(رویال)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
عباس مهرپویا ـ دلم گرفته همچو ابر
عباس مهرپویا ـ ساز غمگین و غریب من

* * *

error: Content is protected !!