یادبود پنجمین سالگرد پیوند پروانه و داریوش فروهر

پروانه فروهر داریوش فروهر

پروانه و داریوش فروهر در تاریخ سوم اردیبهشت‌ سال ۱۳۴۰ با هم ازدواج کردند. این عکس و متنِ پشت‌نویسِ آن دستخط پروانه فروهر در پنجمین سالگرد پیوند آن دو است. داریوش فروهر در این تاریخ در زندان قصر زندانی بود.

از تو ای دوست نگسلم پیوند ـ ور به تیغم بُرند بَند از بَند
به عشقم، خوشبختی‌ام داریوش.
به نام پنج سال شادی‌ها، غمها، روشنی‌ها و تیرگی‌ها که همه عزیز بودند.
به‌نام پیمان مقدسمان با من همصدا شو.
خدایا تا پای مرگ، ما را از هم جدا مساز
سوم اردیبهشت ۱۳۴۵
پروانه فروهر

* * *

error: Content is protected !!