زیبا:‌ میشه یا نمیشه ـ دوری و آشنایی (جلد صفحه)

زیبا میشه نمیشه دوری آشنایی

میشه یا نمیشه ـ دوری آشنایی
زیبا
(پارس رکورد)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
زیبا ـ میشه یا نمیشه
زیبا ـ دوری و آشنایی

* * *

error: Content is protected !!