زندگی و آثار «چایکوفسکی» (کانون پرورش فکری)

زندگی و آثار چایکوفسکی

زندگی و آثار چایکوفسکی
نوشته: ارسلان ساسانی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۴

با صدای:‌
مظفر مقدم
مهین نثری
پیروز چهره‌نگار
حسین واعظی
صدرالدین شجره
خسرو فرحزادی

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

error: Content is protected !!