دلکش: جهان زیبا

دلکش جهان زیبا

جهان زیبا
شعر: حسین شاه‌زیدی
آهنگ: علی تجویدی [اشتباه نوشته شده: وفادار]
خواننده: دلکش

به جهان زیبا ای دلبر، تو همین بر زشتی‌ها منگرغم و شادی دارد این دنیا، ز چه دل را خواهی غم‌پروردل اگر با غم الفت گیرد، ببرد هر شوری را از سرچو به شور و شادی خو گیرد، ندهد ره بر غمها دیگر
منگر کار بسته، غنچه وا گردد آخرپایان گیرد شبها، آید صبح روشنگربانگ زاغان مشنو، بشنو آوای بلبلدر هر خاری منگر، بنگر بر چهره‌ی گل
غم دنیا بر دنیا دار ارزانیکه نیارد بر دلها جز ویرانیدگر از این خوشتر نجویم کاریکه به دست آرم دامان دلداری
بر روی یاران چون گل خندان شوبا صبح بهاران هم‌پیمان شودنیا گر گاهی زشتی دارد، گر دل بیازاردروزی هم گل می‌باردآزرده هرگز ننما خاطرزیرا خدا آخر قلبی غمگین نگذارد
غم دنیا بر دنیا دار ارزانیکه نیارد بر دلها جز ویرانیدگر از این خوشتر نجویم کاریکه به دست آرم دامان دلداری
* * *
error: Content is protected !!