برنامه رادیویی گلچین هفته ۱۰۶

برنامه گلچین هفته ۱۰۶

● 00:25 عید آمد / مولوی / محمدرضا لطفی / سیما بینا
● 03:34 کام دل / علی‌اکبر شیدا / گروه سماعی / شهرام ناظری
● 11:05 سرود بهار / فریدون مشیری / فرهاد فخرالدینی / فریدون فرهی
● 14:17 شاه‌ صنم / محلی بیرجندی / منصور نریمان / سیما بینا
● 21:18 غزلی از سعدی / آهنگ: جواد معروفی / خواننده: عهدیه
● 25:45 رنگ اصفهان / علینقی وزیری / فرامرز پایور
● 30:43 پیش درآمد بیات ترک / محمدرضا لطفی / گروه شیدا
● 33:28 آواز بیات ترک / تار لطفی / آواز: هنگامه اخوان

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

error: Content is protected !!