کیومرث پوراحمد: شهرزاد قصه‌گو (کودکی نیمه‌تمام)

کیومرث پور احمد

صدا و اجرای: راوی حکایت باقی

شهرزاد قصه‌گوی ما، کم دست‌و دل‌ باز نبود. به‌جز داستان‌های شب، داستان‌های دیگری هم روایت می‌کرد که هر یک در جای خود دنیای دیگرتری می‌ساخت برای ما. دنیای «جانی‌دالر» که می‌توانستی با رمز و رازهایش همراه شوی، سرنخ تبهکاری‌ها را بگیری و بروی جلو و کشف کنی که واقعا جانی‌دالر از کجا فهمید. . .؟»

* * *
از «کیومرث پوراحمد» در سایت «راوی حکایت باقی»

* * *

error: Content is protected !!