فروغ فرخزاد: میان تاریکی (مجموعه ترانه‌ها)

میان تاریکی
فروغ فرخزاد
(مجموعه ترانه‌ها)

میان تاریکی

میان تاریکی
تو را صدا کردم
سکوت بود و نسیم
که پرده را می‌بُرد
در آسمان ملول
ستاره‌ای می‌سوخت
ستاره‌ای می‌رفت
ستاره‌ای می‌مُرد

تو را صدا کردم
‌تو را صدا کردم
تمام هستی من
چو یک پیالهٔ شیر
میان دستم بود
نگاه آبی ماه
به شیشه‌ها می‌خورد

ترانه‌ای غمناک
چون دود بر می‌خاست
ز شهر زنجره‌ها
چون دود می‌لغزید
به روی پنجره‌ها

تمام شب آنجا
میان سینهٔ من
کسی ز نومیدی
نفس‌نفس می‌زد
کسی به پا می‌خاست
کسی تو را می‌خواست
دو دست سرد او را
دوباره پس می‌زد

تمام شب آنجا
ز شاخه‌های سیاه
غمی فرو می‌ریخت
کسی ز خود می‌ماند
کسی تو را می‌خواند
هوا چو آواری
به روی او می‌ریخت

درخت کوچک من
به باد عاشق بود
به باد بی‌سامان
کجاست خانه‌ٔ باد؟
کجاست خانه‌ٔ باد؟

از مجموعهٔ «تولدی دیگر»

* * *

از مجموعه‌ترانه‌های «فروغ فرخزاد»:

هدیه
بعدها
رمیده
عصیان
عاشقانه
تولدی دیگر
اندوه‌پرست
میان تاریکی
آفتاب می‌شود
از دوست داشتن
پرنده مردنی‌ست
به علی گفت مادرش روزی
به آفتاب سلامی دوباره خواهم کرد

* * *
بازگشت به «یادنامهٔ فروغ فرخزاد»

* * *