زندگی و آثار بتهوون (شنیداری) (کانون پرورش فکری)

زندگی و آثار بتهوون

زندگی و آثار بتهوون
نوشته: ژاک پرادر
ترجمه: محمد قاضی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۱

با صدای:
منوچهر انور
نیکو خردمند

این کتاب در شکل نوشتاری (PDF)

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

error: Content is protected !!