فرح پهلوی: دخترک دریا (نوشتاری) (کانون پرورش فکری)

فرح پهلوی دخترک دریا

دخترک دریا
نویسنده: هانس کریستین آندرسن
برگردان: فرح پهلوی
تصویرگر: فرح پهلوی

فرح پهلوی دخترک دریا

«کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان» به‌عنوان سازمان فرهنگی ـ هنری بنیان گذاشته شد.  (دی‌ماه سال ۱۳۴۴ ـ تهران)

چند ماهی بعد، (سال ۱۳۴۵) با چاپ کتاب «دخترک دریا» نوشتهٔ «هانس کریستین آندرسن» [نویسندهٔ دانمارکی] که «فرح پهلوی» آن را ترجمه و نقاشی کرده بود اولین گام از فعالیت‌های این بنیاد غیرانتفاعی برداشته شد.

بنا به متنی که در صفحهٔ پایانی کتاب چاپ شده است: «وجوه حاصل از فروش این کتاب که از طرف علیاحضرت شهبانو فرح به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اعطا شده است، از طرف کانون صرف تاسیس کتابخانه‌های کودکان در شهرها و روستاها خواهد شد.»

* * *
این داستان در شکل شنیداری (MP3)

فرح پهلوی دخترک دریا شنیداری

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

فرح پهلوی: دخترک دریا (شنیداری) (کانون پرورش فکری)

فرح پهلوی دخترک دریا

دخترک دریا
نویسنده: هانس کریستین آندرسن
برگردان: فرح پهلوی
تصویرگر: فرح پهلوی

«کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان» به‌عنوان سازمان فرهنگی ـ هنری بنیان گذاشته شد.  (دی‌ماه سال ۱۳۴۴ ـ تهران)

چند ماهی بعد، (سال ۱۳۴۵) با چاپ کتاب «دخترک دریا» نوشتهٔ «هانس کریستین آندرسن» [نویسندهٔ دانمارکی] که «فرح پهلوی» آن را ترجمه و نقاشی کرده بود اولین گام از فعالیت‌های این بنیاد غیرانتفاعی برداشته شد. بنا به متنی که در صفحهٔ پایانی کتاب چاپ شده است: «وجوه حاصل از فروش این کتاب که از طرف علیاحضرت شهبانو فرح به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اعطا شده است، از طرف کانون صرف تاسیس کتابخانه‌های کودکان در شهرها و روستاها خواهد شد.»

داستان «دخترک دریا» اولین تولید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بود که هم به صورت کتاب مصور و همزمان در دو صفحه گرامافون به شکل نمایشنامه‌ای شنیداری چاپ و منتشر شد.

* * *
این کتاب در شکل نوشتاری (PDF)

فرح پهلوی دخترک دریا نوشتاری

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

اسفندیار منفردزاده: موسیقی فیلم «دروازه» (جلد صفحه)

موسیقی فیلم «دروازه»
اسفندیار منفردزاده
(کانون پرورش فکری کودکان)

ادامه خواندن اسفندیار منفردزاده: موسیقی فیلم «دروازه» (جلد صفحه)

error: Content is protected !!