ویگن: عروس دریا (ترانهٔ فیلم)

عروس دریا
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ: [پرویز] مقصدی
خواننده: ویگن
(ترانه فیلم: عروس دریا)

ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۱) [آ ـ ث]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۲) [ج ـ ژ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۳) [س ـ غ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۴) [ف ـ ی]

* * *