عباس مهرپویا: خال سیاه

خال سیاه
شعر: فریبرز ابراهیمی
خواننده: عباس مهرپویا

از «عباس مهرپوبا» در این سایت:
تاریخچهٔ ترانهٔ «مرگ قو»

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone