پوران: صدای پا

صدای پا
شعر: بیژن ترقی
آهنگ: رزازان
خواننده: پوران

یادنامهٔ «پوران» در این سایت

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone