همه روز همین ساعت:‌ فرزانه

همه روز همین ساعت
شعر: عباس کارگر
آهنگ: [محمود] قراملکی
خواننده: فرزانه

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone